kmpz

Kategoria: alt.pl.misc.samochody.fiat

Wersja archiwalna tematu "kmpz" z grupy alt.pl.misc.samochody.fiatGrzegorz Laskowski PESEL: 59120605437
09-12-2009, 11:39:34
Weołych Świąt życzy Wam autor:

KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA.


ARTYKUŁ 1 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:


Planeta Ziemia jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli a obywatelem
planety Ziemia jest każda osoba spłodzona przez mieszkańca planety
Ziemia lub osoba z innej planety, której mieszkańcy Ziemi przyznali
obywatelstwo za jej zgodą.


PUNKT 1: Każda osoba ma prawo do posiadania dóbr innych niż cudze
życie na własność.


PUNKT 2: Sąd może pozbawić własności, jeśli jest potrzebna do
ratowania zdrowia lub życia jakiejkolwiek osoby.


PUNKT 3: Sąd może ograniczyć prawa własności, jeśli osoba mająca
prawa
do niej powoduje jej niszczenie.


PUNKT 4: Każda osoba posiadająca jakąkolwiek przestrzeń wszechświata
na własność musi płacić podatek do Skarbu Państwa będącego
administratorem państwa, do którego należy ta przestrzeń lub
Organizacji Narodów Zjednoczonych.


PUNKT 5: Każda osoba osiągająca dochody z pracy innej niż praca w
administracji państwowej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych musi
płacić podatek dochodowy do Skarbu Państwa będącego administratorem
państwa, na terenie, którego dochód osiągnie lub Organizacji Narodów
Zjednoczonych.


PUNKT 6: Podatek dochodowy nie może być mniejszy niż (10%) dziesięć
procent oraz większy niż (50%) pięćdziesiąt procent dochodu.


ARTYKUŁ 2  KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do życia.


PUNKT 1: Każda osoba lub jej ustawowy opiekun musi otrzymywać z
Skarbu
Państwa właściwego kraju Najniższą Dobową Kwotę potrzebną jej do
zakupienia środków do życia.


PUNKT 2: Najniższa Dobowa Kwota wynosi trzydzieści srebrników i musi
być wypłacana najpóźniej w pierwszej godzinie każdej doby.


ARTYKUŁ 3 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do rozmnażania się.


ARTYKUŁ 4 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma obowiązek pomagać innym osobom.


PUNKT 1: Obowiązkiem pracowników administracji państwowych jest
zapoznawanie wszystkich osób znajdujących się na terenach należących
do mieszkańców planety Ziemia z Konstytucją Mieszkańców Planety
Ziemia.


PUNKT 2: Obowiązkiem każdej osoby znajdującej się na dowolnym
obszarze
należącym do mieszkańców planety Ziemia jest zapoznanie się z
Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia oraz jej przestrzeganie.


PUNKT 3: Za wykonanie konstytucyjnego obowiązku należy się płaca z
właściwego Skarbu Państwa.


ARTYKUŁ 5 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do pracy.


PUNKT 1: Zmuszanie do pracy jest przestępstwem.


PUNKT 2: Pracę rozpoczyna się z chwilą wyjścia z miejsca zamieszkania
a kończy się z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.


PUNKT 3: Czas pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin w ciągu
doby.


PUNKT 4: Najniższe wynagrodzenie za pracę musi być wypłacone
najpóźniej w dniu ukończenia ośmiogodzinnego dnia pracy.


PUNKT 5: Najniższe wynagrodzenie za ośmiogodzinną pracę wynosi
trzydzieści srebrników.


PUNKT 6: Najniższe wynagrodzenie wypłaca się tylko za czas pracy
opisany w Artykule szóstym Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia.


PUNKT 7: Srebrnik jest pieniądzem umownym służącym jako wzorzec dla
walut krajowych będący równowartością pracy koniecznej do
wyprodukowania jednego litra mleka a jego wartość w stosunku do
innych
walut ustala Internetowa Fundacja Syneloi: fundacjasyneloi.spaces.live.com/.


ARTYKUŁ 6 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia są prawem
najwyższym.


PUNKT 1: Stosowanie przepisów sprzecznych z przepisami zapisanymi w
Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jest przestępstwem.


PUNKT 2: Organizacja Narodów Zjednoczonych może wprowadzić nawet siłą
zarząd Organizacji Narodów Zjednoczonych w państwie naruszającym
prawa
zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jeśli naruszenia
tych praw powodowały i mogą powodować utratę zdrowia lub życia
jakichkolwiek osób.


ARTYKUŁ 7 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Wszystkie osoby mają prawo tworzyć wspólnoty z innymi osobami.


PUNKT 1: Wspólnoty, których członkowie oddają na ich własność
jakiekolwiek dobra muszą być zarejestrowane przez pracownika
administracji państwowej.


PUNKT 2: Sąd może wyrejestrować każdą wspólnotę jeśli działa
sprzecznie z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety
Ziemia.


ARTYKUŁ 8 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo tworzyć i pozyskiwać oraz rozpowszechniać
informacje; informacją jest wszystko to co można zapamiętać lub
przekazać innym osobom.


ARTYKUŁ 9 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Osoba będąca winna cokolwiek komukolwiek staje się właścicielem tego
co była komuś winna  po siedmiu latach od chwili gdy stała się
posiadaczem tego co było własnością innej osoby.


ARTYKUŁ 10 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:


Na terytorium państw znajdujących się na planecie Ziemia mogą
przebywać osoby uzbrojone w broń do niszczenia życia należące do
organizacji konstytucyjnych tych państw lub Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
jo44
09-12-2009, 22:14:59
Grzegorz Laskowski PESEL: 59120605437 pisze:
> Weołych Świąt życzy Wam autor:
> 

Lekarstwa się skończyły?


Podobne tematy: